KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT

AKTUALNOŚCI

 
W semestr zimowym roku ak. 2021/2022 wszystkie zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń odbywają się w budynku A6 – ul. Podgórna 50E, Zielona Góra, sala 101 lub 101A.

Wpisy zaliczeń
Na studiach podyplomowych Słuchacz nie otrzymuje papierowej wersji indeksu, gdyż obowiązuje ogólnouczelniany indeks elektroniczny. Wpisy dokonywane są w tym samym czasie, po zakończeniu parzystego semestru. W przypadku, gdy przedmiot kończy się wcześniej, o wynikach indywidualnego zaliczenia informują nauczyciele prowadzący daną formę zajęć. W przypadku braku takiej informacji, prosimy kierować zapytanie do kierownika studiów. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO nie udostępniamy grupowych list z wynikami zaliczeń. Informacje udzielane są bezpośrednio osobie zainteresowanej, przy czym protokoły zaliczeń nauczyciele prowadzący zajęcia przekazują kierownikowi studiów dopiero po zajęciach lub po wyznaczonym terminie zaliczenia/egzaminu.Na studiach podyplomowych realizacja programu studiów rozliczana jest rocznie. Słuchaczon studiów dwuletnich w przypadku uzyskania wszystkich zakładanych efektów kształcenia przewidzianych w programie studiów na pierwszym roku, zaświadczenia wydawane będą po drugim semestrze studiów.
Opłaty za studia dokonywane są semestralnie.