KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Dla rocznika rozp. 2020/2021

Uczestnicy studiów podyplomowych rozp. 2020/2021 (obecnie II rok) realizują zajęcia praktyczne w całości organizowane przez uczelnię. Osoby, które nie zechcą skorzystać z oferty UZ mogą zorganizować zajęcia we własnym zakresie. Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie Karty zajęć praktycznych – wersja 1 dla zajęć praktycznych organizowanych przez uczelnię lub wersja 2 dla zajęć praktycznych organizowanych samodzielnie. Nie ma możliwości realizowania zajęć praktycznych w części organizowanych przez UZ, a w części samodzielnie ze względu na konieczność osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się – w przypadku zajęć dzielonych może okazać się, że wypracowanie 40 godzin zajęć nie będzie podstawą do zaliczenia przedmiotu, ponieważ w trakcie zajęć zorganizowanych w różnych wariantach nie zostaną osiągnięte wszystkie efekty uczenia się przewidziane dla przedmiotu. 

Zajęcia praktyczne w całości organizowane przez UZ

Ze względu na sytuację epidemiczną organizacja zajęć praktycznych została chwilowo wstrzymana – sytuacja nie zagraża terminowemu ukończeniu studiów.

Miejsce zajęć 1: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze (więcej informacji wkrótce)
Organizacja zajęć: w przygotowaniu...
Grafik i rezerwacja zajęć w miejscu 1: w przygotowaniu...

Miejsce zajęć 2: w przygotowaniu...
Organizacja zajęć: w przygotowaniu...
Grafik zajęć w miejscu 2: w przygotowaniu...

Zaliczenie przedmiotu: na podstawie Karty zajęć praktycznych – tylko wersja 1.

Zajęcia praktyczne realizowane we własnym zakresie

Istnieje możliwość realizacji 40 godz. zajęć zorganizowanych we własnym zakresie (w jednym lub kilku miejscach). Prowadzący zajęcia musi być logopedą lub neurologopedą zatrudnionym na odpowiednim stanowisku w placówce oświatowej lub medycznej, przy czym placówka medyczna musi mieć podpisaną umowę z NFZ a logopeda minimum dwuletni staż pracy w zawodzie. Wszystkie zajęcia muszą być potwierdzone przez dyrektora placówki lub innego bezpośredniego przełożonego logopedy/neurologopedy. Zajęcia nie mogą być potwierdzane przez logopedów prowadzących jednoosobową działalność lub samozatrudnionych z wyjątkiem logopedów/neurologopedów, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. UZ nie wystawia skierowań i porozumień oraz nie pokrywa kosztów zajęć zorganizowanych we własnym zakresie. Uczestnicy studiów podyplomowych mogą wnioskować o wystawienie potwierdzenia aktualnego statusu uczestnika studiów podyplomowych (zaświadczenie o odbywaniu studiów)

Zaliczenie przedmiotu: na podstawie Karty zajęć praktycznych – tylko wersja 2.