KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Studia podyplomowe

INFORMACJE OGÓLNE    REKRUTACJA    HARMONOGRAM    ZAJĘCIA PRAKTYCZNE    AKTUALNOŚCI    OPŁATY    KONTAKT

INFORMACJE OGÓLNE


Logopedia ogólna i kliniczna
Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zawodu regulowanego logopedy poprzez wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach oświatowych, medycznych i gabinetach prywatnych, przy czym zatrudnienie w poszczególnych resortach odbywa się pod warunkiem spełnienia innych kryteriów kwalifikacji zawodowych określonych dla zawodu regulowanego logopedy oraz wymagań do zajmowania określonego stanowiska w tych resortach.Sylwetka absolwenta: Absolwent zna i rozumienie fakty i pojęcia związane z zaburzeniami mowy w zakresie istoty, symptomów, przyczyn, metod diagnozy i terapii oraz związku zaburzeń mowy z jakością życia na wszystkich etapach rozwoju człowieka. Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania typowe dla zawodu logopedy oraz rozwiązywać problemy nietypowe i pojawiające się nie w pełni przewidywalnych warunkach. Potrafi planować własny rozwój zawodowy. Jest gotów do postępowania zgodnie z etyką zawodową oraz upowszechniania swojego zachowania w środowisku pracy i poza nim, samodzielnego podejmowania decyzji oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki swoich działań. Adresaci: Studia adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających nienaganną wymowę oraz poprawnie posługujących się językiem polskim. Informacje dodatkowe: Studia trwają cztery semestry. Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych realizowanych przez dwa lata podczas 34 sobotnio-niedzielnych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.


Neurologopedia
Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii jest przygotowany do prowadzenia profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku (od urodzenia, poprzez wiek rozwojowy, do wieku senioralnego), u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Adresaci: Studia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów wyższych studiów (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii (ukończone studia podyplomowe w zakresie logopedii lub studia wyższe na kierunku lub specjalności logopedycznej). Informacje dodatkowe: Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych realizowanych podczas 15 weekendowych zjazdów odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu na terenie uczelni lub w miejscach wskazanych przez uczelnię (zajęcia praktyczne w całości organizowane są przez Uniwersytet Zielonogórski). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie neurologopedii.