KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY
dr Katarzyna Kochan

Wykształcenie, stopień naukowy
Absolwentka Studium Nauczycielskiego na kierunku nauczanie początkowe (1989) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne (1998). W 2006 roku na podstawie rozprawy „Elementarze szkolne w II Rzeczyspospolitej”, napisanej pod kierunkiem promotora dra hab. Ryszarda Stankiewicza, prof. UZ uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika.
Zatrudnienie
Pracę zawodową rozpoczęła w 1990 roku jako nauczycielka nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 22 w Zielonej Górze. W 1987 roku uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej z nauczania początkowego. Od 1998 roku zatrudniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a po jej przekształceniu na Uniwersytecie Zielonogórskim, początkowo w Zakładzie Historii Wychowania, następnie w Zakładzie Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki, Zakładzie oraz Katedrze Teorii i Filozofii Wychowania (od 01 października 2016 roku w Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii).
Dodatkowe kwalifikacje, kusy i szkolenia
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (1993), kurs tłumacza języka migowego (1994), kurs komunikacji symbolicznej Bliss (1998), kurs biblioterapii (2009), uprawnienia wykładowcy/trenera języka migowego (2014).
Zainteresowania naukowe
Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół języka migowego i kształcenia osób niesłyszących, edukacji elementarnej, zwłaszcza podręczników do nauki czytania i pisania oraz edukacji domowej – w historycznym oraz współczesnym aspekcie.
Aktywność naukowa
(1) Czynnie uczestniczyła w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, m. in.: „Wychowanie w teorii i praktyce”, Lublin 2010, UMSC, referat: Wychowanie patriotyczne w elementarzach II Rzeczypospolitej; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel szkoły twórczej – rzecz o H. Rowidzie”, Kraków 2011, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, referat: Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej portret własny; Ogólnopolska Konferencja „Nie ma dziecka – jest człowiek”, Zielona Góra 2012, Uniwersytet Zielonogórski, referat: Guwernantka – relikt przeszłości czy potrzeba teraźniejszości; II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia versus specjalne potrzeby edukacyjne”, Łagów 2013, Uniwersytet Zielonogórski, referat: Edukacja domowa jako alternatywa do kształcenia szkolnego;„Komunikace a handicap II“, Hradec Králové 2013, Univerzita Hradec Králové, referat: Cooperation of speech therapist with teacher of integrative classroom; „Edukacja domowa (jako jedna z ofert kształcenia)”, Zielona Góra 2013, Uniwersytet Zielonogórski, referat: Współczesna edukacja domowa: szanse i zagrożenia. Jest autorką monografii Edukacja elementarna i elementarze porozbiorowe w II Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009 oraz Elementarze szkolne w II Rzeczypospolitej. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2012 oraz współredaktorką praz zbiorowych, m.in.; Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa, T. I, Janusz Korczak i jego poglądy w recepcji współczesnych, Uniwersytet Zielonogórski 2012; .Janusz Korczak i oblicza dzieciństwa, T. II, Aktualność poglądów Janusza Korczaka w XXI wieku, Uniwersytet Zielonogórski 2012; Komunikacja, zaburzenia, terapia, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014; Special educational needs in the perspective of speech therapy: selected issues, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014. (2) Od 2010 roku jest członkiem International Society for Historical and Systematic Research on School-books i wraz z niemieckim badaczem Wendelinem Sroką, prowadziła badania nad elementarzami dwujęzycznymi polsko-niemieckimi, powstałymi w XIX wieku na Dolnym Śląsku.
Aktywność ogranizacyjna
(1)
Organizowała krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe: „Edukacja domowa jako jedna z ofert kształcenia” (2013), „Nie ma dziecka – jest człowiek” (2012), „Aktualne problemy logopedii” (2012), „Logopedia versus specjalne potrzeby edukacyjne (2013), „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w edukacji i rehabilitacji osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnym (2014), „Morbum evitare quam curare facilius est” (2016). (2) W latach 2007-2018 pełniła funkcję sekretarza Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, a od 2008 roku funkcję rzeczoznawcy Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podręczników do edukacji wczesnoszkolnej.
Nagrody
Trzykrotnie nagradzana przez JM Rektora UZ – zespołową nagroda naukową II stopnia (2003) oraz nagrodą indywidualną I stopnia za osiągnięcia organizacyjne (2011, 2016).
Motto życiowe
„Im więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa” (Francis Scott Fitzgerald).

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Energetyków 2
65-729 Zielona Góra