KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY
dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
 
Wykształcenie i stopień naukowy
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. W 1988 roku na Wydziale Pedagogicznym ukończyła 5-letnie wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej uzyskując tytuł zawodowy magistra pedagogiki. W 1998 roku na tym samym Wydziale uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (promotorem w przewodzie doktorskim była prof. dr hab. Aleksandra Maciarz). Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dziedzinie logopedii uzyskała w 2014 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
Zatrudnienie i pełnione funkcje
Od 1989 roku pracownik naukowo-dydaktyczny (na stanowiskach: asystent, adiunkt, starszy wykładowca, profesor nadzwyczajny) najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, a następnie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od 01 października 2016 roku kierownik Pracowni Logopedii mieszczącej się na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego w strukturze – początkowo – Katedry Podstaw Pedagogiki i Logopedii, a od 01 września 2017 – Zakładu Podstaw Pedagogiki i Logopedii w Instytucie Pedagogiki. Od 01 września 2018 roku profesor nadzwyczajny na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Kierownik Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy powołanej 21 listopada 2018 roku.
Zainteresowania naukowe
Zainteresowania naukowe mieszczą się w zakresie nauk o zdrowiu (logopedii) i pedagogiki (pedagogiki specjalnej). Łączona jest w nich problematyka z tych obszarów, m.in.: optymalizacja procesu diagnozy, terapii i rehabilitacji osób z zaburzoną mową, jakość życia pacjentów logopedycznych, promocja zdrowia i profilaktyka w logopedii. Inicjatorka dyskursu naukowego dotyczącego przedmiotu logopedii jako kategorii związanej ze zdrowiem i niepełnosprawnością osadzonej w paradygmacie holistyczno-socjoekologicznym oraz działań emancypacyjnych logopedii profilaktycznej jako działu logopedii.
Aktywność naukowa
(1) Autorka 96 publikacji wydanych w kraju i zagranicą, w tym czternastu monografii. Liczba cytowań 133, indeks Hirscha 5 (wg Google Scholar, grudzień 2018). Najważniejsze publikacje: Wielowymiarowość przestrzeni profilaktyki logopedycznej (2017), Edukacyjne oblicza komunikacji: dyskurs interdyscyplinarny, 2016), Psychological and social problems in children who stutter: the role of speech therapists in integrative therapy (2012), Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci (2011), Schoolchildren with speech-language-hearing disorders (2009), Life quality in children with speech disorders (2009), Research on stuttering in pre-school and school children (2009), Special educational needs in the perspective of speech therapy: selected issues (2014), Methods of diagnosis and speech therapy in logopaedics: selected issues, cz.1. Methods of direct stimulation in speech therapy i cz. 2. Methods supporting speech therapy (2010), Case study in speech-language pathology (2009), Environmental difficulties in schoolchildren with speech disorders (2008), Wspomaganie rozwoju mowy dziecka (2002). Redaktor naczelna angielskojęzycznego czasopisma Journal of Speech and Language Pathology (2011-2013). (2) Autorka i współautorka licznych wystąpień na konferencjach i seminariach, w tym wielokrotny key speakers na konferencjach zagranicznych. (3) Recenzent wydawniczy publikacji krajowych, m.in.: Dźwięk w pedagogice i terapii (2014), Zdrowie – szanse – zagrożenia: implikacje pedagogiczne (2016), Supporting the Development of Children Who Are „at Risk” (2016), Komunikacja – mowa – język osób z zaburzeniami spektrum autyzmu (2018) i zagranicznych: Changes in the attitudes towards stuttering (2010), Kontexty vývojových poruch řečové komunikace a specifických poruch učení (2016) oraz recenzent w czasopismach poświęconych problematyce logopedycznej: „Logopaedica Lodzieinsia” (2017, 2018), „Folia Phoniatrica et Logopaedica” (2018).
Współpraca z zagranicą
Teaching assignments – Uniwersytet w Lipsku, współkoordynator projektu (2008/2009); Uniwersytet w Hradec Kralove, współkoordynator projektu (2000/2010). Kurs Inten-sywny Qualität des Lebens und Qualität der Schule (QLiS), numer projektu IP_19/2009, współkoordynator projektu (2009/2010). Współpraca w zakresie naukowym – Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uniwersytet w Hradec Kralove, Uniwersytet Łotewski w Rydze, Uniwersytet Palackiego w Olomuńcu.
Dodatkowa aktywność dydaktyczna
(1)
Pomysłodawczyni i kierownik studiów podyplomowych: na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii – w zakresie terapii pedagogicznej (od 1999/2000, jedenaście edycji, studia wygaszone), logopedii i emisji głosu (od 2009/2010, dwie edycje, studia wygaszone), logopedii i terapii pedagogicznej (od 2003/2004, jedenaście edycji, studia wygaszone), logopedii, logopedii i terapii pedagogicznej oraz logopedii i języka migowego (od 2015/2016, po dwie edycje, studia wygaszone); na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu – logopedia ogólna i kliniczna (od 2019/2019, pierwsza edycja), neurologopedia (od 2019/2019, pierwsza edycja). (2) Autorka programów kształcenia w zakresie logopedii, emisji głosu, terapii pedagogicznej, języka migowego na studiach podyplomowych i studiach pierwszego stopnia (specjalności na kierunku pedagogika: logopedia i terapia pedagogiczna oraz logopedia i język migowy uruchomione zostały na UZ od 2015/2016 r.) oraz koordynator prac nad programem kształcenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (kierunek uruchomiony na UZ od 2016/2017).
Aktywność organizacyjna
(1)
Ogranizatorka cyklicznych międzynarodowych konferencji logopedycznych (Current issues in speech and language pathology, 2012; Logopaedics versus special educational needs, 2013; Augmentative and alternative communication in education and rehabilitation of people with special communication needs, 2015; Morbum evitare quam curare facilius est, 2016; Early childhood development support – an interdisci-plinary perspective, 2017) oraz licznych konferencji krajowych. Organizator i kierownik Gabinetu Terapii Dzieci z Trudnościami Edukacyjnymi (2002-2011) oraz Poradni Logopedycznej dla Studentów (2007-2011) na Uniwersytecie Zielonogórskim. (2) Aktywizowanie środowiska – współorganizacja na Uniwersytecie Zielonogórskim Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Czy we współczesnym świecie jest miejsce dla Starego Doktora?” (2012) oraz ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Znam twórczość Janusza Korczaka” (2012). (3) Kierownik merytoryczny i koordynator projektu „Stop dysfonii!” realizowanego w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18). (4) Komisje rekrutacyjne – od czerwca 1989 do września 2018 roku członek komisji rekrutacyjnych jako egzaminator z kultury żywego słowa i poprawności mowy. (5) Sekretarz Komisji ds. Przewodów Doktorskich na Wydziale Pedagogiki i Nauk Społecznych UZ (2000/2001-2001/2002). (6) Wydziałowy Pełnomocnik Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogiki. Psychologii i Socjologii w roku ak. 2014/2015. (7) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu od 2018/2019. (8) Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2014/2015) oraz Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia (2016/2017) na Wydziale Pedagogiki. Psychologii i Socjologii oraz Wydziałowej Komisji ds. kształcenia na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu (od 2018/2019).
Nagrody i medale
Indywidualne nagrody JM Rektora WSP i UZ za osiągnięcia naukowe (2001, 2009, 2014), dydaktyczne (2002) i organizacyjne (2016, 2017) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010).
Motto życiowe
„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też tego dokonać” (Walt Disney).

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Energetyków 2
65-729 Zielona Góra