KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Logopedia na UZ

Logopedia (patologia mowy) początkowo stanowiła tylko przedmiot wspomagający kształcenie przyszłych pedagogów, głównie nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Z czasem powołane zostały studia podyplomowe kształcące logopedów - najpierw na Wydziale Humanistycznym powołano 3-semestralne studia podyplomowe Logopedia, których kierownikiem był prof. UZ dr hab. Marian Sinica, następnie od 2003 roku - na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych 4-semestralne studia podyplomowe Logopedia ogólna z terapią pedagogiczną, a w roku ak. 2015/2016 nastąpił pierwszy nabór na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność logopedia i terapia pedagogiczna oraz logopedia i język migowy (zob. link KSZTAŁCENIE). Przez dwa lata funkcjonowało angielskojęzyczne czasopismo, które redagowane było przez wybitnych europejskich przedstawicieli świata nauki z: Łotwy, Słowacji, Czech, Węgier, Bułgarii i Polski (zob. link CZASOPISMO). Zorganizowanych zostało szereg konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, podczas których rozmawiano i wymieniano doświadczenia z zakresu logopedii. Powstało też wiele publikacji wydanych w kraju i zagranicą (zob. link WSPÓŁPRACA NAUKOWA).
Autorami lub współautorami większości opisanych w kronice wydarzeń są obecni Pracownicy Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy - prof. UZ dr hab. Ewa M. Skorek, dr Katarzyna Kochan, mgr Grzegorz Hryniewicz, którzy od 01 września 2016 roku tworzyli Pracownię Logopedii mieszczącą się w strukturze Katedry Podstaw Pedagogiki i Logopedii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, a od 01 września są pracownikami Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. 
Ta część kroniki nie obejmuje wydarzeń w obszarze nauki i kształcenia, które miały miejsce na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii po 31 sierpnia 2018.

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e