KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Kształcenie

Kształcenie w zakresie logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim przeszło swoistą metamorfozę - od przedmiotu pomocniczego na wybranych specjalnościach do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu logopedy.

Logopedia jako przedmiot
Logopedia jako przedmiot realizowana jest na kierunku pedagogika, jednak nie na wszystkich specjalnościach. Przedmiot logopedia stanowi integralną część programu studiów na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i na krótko - resocjalizacja. Studenci dzienni i zaoczni w trakcie studiów zapoznają się z podstawami logopedii: przedmiotem i zadaniami logopedii, etapami i warunkami prawidłowego rozwoju mowy, istotą poszczególnych zaburzeń mowy i opóźnionego rozwoju mowy, profilaktyką logopedyczną oraz zasadami skutecznej współpracy pedagogów, wychowawców i nauczycieli z logopedami. Do 1988 roku przedmiot logopedia realizowany był przez mgra Andrzeja Lewandowskiego, a od lutego 1989 roku przez mgr Ewę M. Skorek, do której później dołączyli: mgr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk wspomagając realizację przedmiotu, głównie na specjalności resocjalizacja, a od 2016 roku - mgr Grzegorz Hryniewicz. Przedmiot "logopedia" realizowany jest do dnia dzisiejszego w programie studiów specjalności związanych z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną oraz opiekuńczo-wychowawczą na kierunku pedagogika, a także na kierunku pedagogika specjalna.  

Studia podyplomowe
W 1999 roku uruchomiono pierwszą edycję studiów podyplomowych "Terapia pedagogiczna". Studia przeznaczone były dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych – absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwenci otrzymywali świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć w zakresie terapii indywidualnej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się oraz dziećmi z trudnościami rozwojowymi. W sumie zrealizowanych zostało jedenaście edycji tych studiów. Inicjatorem powołania i autorem programu kształcenia oraz kierownikiem była dr Ewa M. Skorek. W 2003 roku powołano na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych na Uniwersytecie Zielonogórskim 3-semestralne studia podyplomowe Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną, które jeszcze w tym samym roku akademickim przekształcono w 4-semestralne studia podyplomowe Logopedia ogólna z terapią pedagogiczną, a w następnym roku w studia podyplomowe Logopedia z terapią pedagogiczną (później: Logopedia i terapia pedagogiczna). Studia przeznaczone były dla absolwentów studiów wyższych. Absolwent otrzymywał świadectwo ukończenia podyplomowych studiów w zakresie logopedii z terapią pedagogiczną, uzyskując uprawnienia do pracy jako logopeda we wszystkich placówkach oświatowych, medycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych, a także do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Studia podyplomowe Logopedia z emisją głosu uruchomiono w roku ak. 2009/2010. Adresatami byli absolwenci wyższych studiów magisterskich lub licencjackich. Absolwent otrzymywał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii z emisją głosu, uzyskując uprawnienia do pracy jako logopeda we wszystkich placówkach oświatowych, medycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych oraz dodatkowo do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji, a także (dla osób z przygotowaniem pedagogicznym) do nauczania przedmiotu emisja głosu na wydziałach pedagogicznych, kierunkach nauczycielskich i kolegiach nauczycielskich. W obu przypadkach studia trwały 4 semestry (2 lata), w trakcie których realizowanych było - w zależności od edycji - od 770 do 830 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. W zakresie Logopedii i terapii pedagogicznej zrealizowanych zostało dziesięć edycji studiów. Studia podyplomowe Logopedia z emisją głosu wygasły po dwóch edycjach. W planie studiów obu specjalności realizowanych było łącznie ok. 50 przedmiotów pogrupowanych w pięciu bokach: psychologiczne podstawy logopedii, lingwistyczne podstawy logopedii, medyczne podstawy logopedii, pedagogiczne podstawy logopedii (bloki te realizowane były w pierwszym roku studiów) oraz blok przedmiotów ściśle logopedycznych, który słuchacze realizują w drugim roku kształcenia. Wszystkie przedmioty prowadzone były przez cenionych wykładowców z UZ oraz logopedów-praktyków na co dzień wykonujących swój zawód w różnych placówkach logopedycznych. Niewątpliwym osiągnięciem wielu edycji było wypracowanie systemu praktyk dla studentów - słuchacze mieli możliwość odbywania praktyk bezpośrednio u osób prowadzących zajęcia metodyczne na studiach oraz uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjnych dla osób z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej (np. dorośli po udarach, laryngektomowani, dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwoju). Ze względu na znaczne trudności w dopasowaniu oferty do oczekiwań wszystkich słuchaczy - ostatecznie zrezygnowano z tej formy praktyk na rzecz praktyk realizowanych przez słuchaczy we własnym zakresie. Inicjatorem powołania studiów Logopedia z terapią pedagogiczną (następnie: Logopedia i terapia pedagogiczna) oraz Logopedia z emisją głosu, autorką programów oraz kierownikiem studiów (pierwszych i wszystkich kolejnych edycji) była dr Ewa M. Skorek. Ponownie z inicjatywy dr hab. Ewy M. Skorek, prof. UZ od roku ak. 2015/2016 studia podyplomowe realizowane są według nowego autorskiego programu kształcenia - nowe studia Logopedia, Logopedia i terapia pedagogiczna, Logopedia i język migowy miały blok przedmiotów wspólnych (700 godzin) i dodatkowo po 190 godzin kształcenia w zakresie terapii pedagogicznej lub języka migowego. Zrealizowano dwie edycje studiów: 2015/2016-2017/2018 i 2016/2017-2018/2019. Od roku ak. 2018/2019 studia podyplomowe w zakresie logopedii uruchomione zostały na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu (studia podyplomowe Logopedia ogólna i kliniczna oraz studia podyplomowe Neurologopedia).


Logopedia jako specjalność studiów
Począwszy od roku ak. 2015/2016 w Katedrze Podstaw Pedagogiki i Logopedii na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii prowadzona jest specjalność logopedia i terapia pedagogiczna/język migowy, aktualnie na poziomie studiów pierwszego stopnia. Studia obejmują pełne przygotowanie w zakresie logopedii oraz (do wyboru) terapii pedagogicznej lub języka migowego (język migowy nauczany jest od podstaw). Studia przygotowują do pracy w zawodzie logopedy oraz dodatkowo do pracy jako specjalista terapii pedagogicznej lub do egzaminu zewnętrznego na tłumacza języka migowego. Nadają kwalifikacje pedagogiczne, wymagane w zawodzie nauczyciela. Studia przygotowują do podjęcia studiów drugiego stopnia (np. na kierunku pedagogika w dowolnej specjalności). Zajęcia realizują nauczyciele akademiccy i praktycy, m.in. lekarze, psycholodzy, pedagodzy, a przedmioty specjalistyczne z bloku ściśle logopedycznego prowadzone są m.in. przez byłych już pracowników Pracowni Logopedii (będących obecnie w strukturach Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu). Pomysłodawczynią specjalności logopedia i terapia pedagogiczna oraz logopedia i język migowy jest dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ. Autorkami pierwszych programów kształcenia są: w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej - dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ, w zakresie języka migowego - dr Katarzyna Kochan.

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Zyty 28
65-046 Zielona Góra

Siedziba Katedry:
ul. Podgórna 50e