KATEDRA PATOLOGII 
I REHABILITACJI MOWY

Witamy!


Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy powstała w listopadzie 2018 roku.
W Katedrze prowadzone są badania w zakresie logopedii, m.in.:
-
diagnozy i terapii zaburzeń mowy,
- profilaktyki logopedycznej,
- subiektywnego poczucia jakości życia dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy,
- biografii sławnych ludzi z zaburzeniami mowy (w tym: jąkających się i z dysleksją),
- kształcenia logopedów, 
- wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (język migowy),
- emisji i zaburzeń głosu.

Kalendarium

kalendarium 3

Daty wydarzeń związanych z zaburzoną zdolnością komunikacyjną:

 • Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu - 3 marca
 • Europejski Dzień Logopedy - 6 marca
 • Światowy Dzień Choroby Parkinsona - 11 kwietnia
 • Światowy Dzień Głosu - 16 kwietnia
 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (święto ruchome) - maj/czerwiec
 • Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych - 13 sierpnia
 • Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera - 21 września
 • Międzynarodowy Dzień Głuchych (Niesłyszących) i Języka Migowego - ostatnia niedziela września
 • Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji - październik (święto ruchome)
 • Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania - 22 października
 • Europejski Tydzień Autyzmu - pierwszy tydzień grudnia
 • Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - 3 grudnia

Projekty

projekty

Pracownicy Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy realizują z Miastem Zielona Góra dwa projekty partnerskie - POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”, Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym:

1) „Porozumienie bez barier”
(POWR.03.01.00-00-T095/18)
Koordynator: dr Katarzyna Kochan
Cas realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020.
Więcej

2) „Stop dysfonii!”
(POWR.03.01.00-00-T108/18)
Koordynator: dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ
Cas realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020.
Więcej

Studia podyplomowe


Uniwersytet Zielonogórski zaprasza na studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej oraz neurologopedii.

Logopedia ogólna i kliniczna adresowana jest do absolwentów studiów wyższych, którzy posiadają nienaganną wymowę oraz poprawnie posługują się językiem polskim. Celem studiów jest przygotowanie do zawodu logopedy poprzez wyposażenie słuchacza w kompetencje niezbędne do pracy z osobami z zaburzoną mową. Studia trwają cztery semestry. Program studiów przewiduje 600 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej.
Więcej

Studia podyplomowe Neurologopedia mają charakter dokształcający i adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających udokumentowane wykształcenie w zakresie logopedii. Celem studiów jest podniesienie kompetencji logopedów w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w każdej fazie życia, u których występują zaburzenia zdolności komunikacyjnej powstałe w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego. Studia trwają dwa semestry. Program studiów przewiduje 270 godzin zajęć. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie  neurologopedii.
Więcej
 
 

KronikaWydarzenia 
w Katedrze Patologii i Rehabilitacji Mowy


Wydarzenia poprzedzające powstanie Katedry Patologii i Rehabilitacji Mowy (do 31 sierpnia 2018 roku).
 
 
 

Kontakt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Collegium Medicum
Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy
ul. Energetyków 2
65-729 Zielona Góra